PHIẾU ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO

QUY ĐỊNH THỈNH PHÁP BẢO

Những ấn phẩm (Kinh, sách, máy nghe pháp, v.v.) này đã được quý Phật tử mạnh thường quân phát tâm ấn tống với tất cả tấm lòng và mong mỏi được làm cánh tay nối dài mang ánh sáng Phật pháp đến với tất cả mọi người. Để những món quà quý báu này đến được tận tay quý vị, nay Ban Ấn Tống Quỹ Chân Từ áp dụng một số quy định về việc thỉnh các ấn phẩm như sau:

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Ban Ấn tống Quỹ Chân Từ